į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Vadovai

Informacija atnaujinta 2020-01-29

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus 2020 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą.     

1.1. Kokybiška laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyriaus veikla.

1.2. Kokybiška krizių centro skyriaus veikla.

1.3. Kokybiška trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros skyriaus veikla.

1.4. Kokybiška globos centro skyriaus veikla.

2. Parengti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa, savarankiško gyvenimo programos aprašą.

2.1. 3 vaikams sudaryti galimybę gyventi pagal savarankiško gyvenimo programos aprašą.

3. Sumažėjus vaikų skaičiui iki 24 sumažinti šeimynų skaičių.

3.1. Sumažinti šeimynų skaičių iki 3.

3.2. Plėsti krizių centro veiklą. Didinti vietų skaičių krizių centre iki 15 vietų.

4. Parengti 16 akademinių val. kvalifikacijos tobulinimo programą socialinio darbuotojo padėjėjams.

4.1. Pravesti periodinius (16 val.) socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus.

5. Atlikti vienos šeimynos patalpų remonto darbus. 

5.1. Pilnai suremontuoti vienos šeimynos gyvenamas patalpas.

6. Projektinė veikla.

6.1. Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Pritraukti dalyvius į vykdomas projekto veiklas.

6.2. Įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 2020 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Suorganizuoti poilsinę - pažintinę išvyką savarankiško gyvenimo namų vaikams prie jūros.

1.1. Gerinti vaikų vasaros atostogų praleidimo formą.

2. Suorganizuoti MVSGN bendruomenės renginį kartu su rėmėjais.

2.1. Įtraukti į aktyvią veiklą MVSGN bendruomenės dalyvius.

2.2. Užmegzti bendradarbiavimo ryšius su rėmėjais.

2.3. Gerinti vaikų bendravimo įgūdžius.

3. Parengti naują periodinių kvalifikacijos kėlimo mokymų programą 16 val.

3.1. Bus parengta ir patvirtinta nauja periodinių kvalifikacijos kėlimo mokymų programa.

4. Pravesti periodinius (16 val.) socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos mokymus.

4.1. 10 įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjų dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

4.2. Socialinio darbuotojo padėjėjai pagilins turimas kompetencijas.

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 2020metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Atnaujinti pareigybių aprašymus.

1.1. Atnaujinti sau pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus.

2. Atlikti atsargų, ūkio inventoriaus bei ilgalaikio materialiojo turto inventorizaciją.

2.1. Atlikti įstaigos turto inventorizaciją.

2.2. Pateikti reikiamus dokumentus (protokolą, nurašymo bei perkėlimo aktus) buhalterijai, dėlilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus nurašymo ar perkėlimo.

3. Atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

3.1. Pagal galiojančius teisės aktus atnaujinti ekstremaliųkų situacijų valdymo planą.

4. Parengti civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą.

4.1. Pagal galiojančius teisės aktus parengti ir suderinti civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą.