į pradžią turinys susisiekite  
Projektai » Koordinuotai mokiniams teikiamų paslaugų projektas

 

       2020 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašyta projekto „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013 finansavimo sutartis.

     2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis.

      Molėtų rajono savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo mokyklose mokosi 465 (skaičius nuolat kinta, didėja) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Tai yra net 22,3 proc. visų rajone besimokančių vaikų. Specialiojo pedagogo pagalbą 2019-2020 metais gavo 219 mokinių, t. y. 47 proc. mokinių, kuriems būtina ši pagalba. 246 mokiniams (53 proc.) ji buvo neprieinama dėl pagalbos specialistų trūkumo. Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą bus diegiamas koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelis.

        Modelio diegimas susidės iš 2 veiklų:

        1. koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas,
        2. pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

     Kuriamo modelio veiklos bus orientuotos į nepakankama apimtimi teikiamų paslaugų plėtrą ir neteikiamų ar neprieinamų, tačiau reikalingų paslaugų teikimą. Planuojama, kad bus reikšmingai išplėstos logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir neformaliojo švietimo SUP turintiems vaikams paslaugos. Taip pat, siekiant, kad švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros pagalba būtų prieinama visame rajone, bus sukurta mobili pagalbos specialistų komanda. Trys Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai bus apmokyti teikti pagalbą autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėvams ir teiks taikomosios elgesio analizės (ABA terapija), kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programos ir elgesio korekcijos specialisto pagalbos paslaugas.

        Planuojama, kad bus išplėstos psichosocialinės pagalbos ir psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir tėvams. Išplėsta atviro darbo su jaunimu paslauga ir pradėta teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių mokymai, mediacijos, vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugos.

        Projekto tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

       Projektas įgyvendinamas su partneriais: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų kultūros centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų ligoninė, Asociacija „Sprendimai šiandien“.

          Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

         Projekto biudžetas – 321 828,52 Eur, iš jų: ES – 300 000,00 Eur, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21 828,52 Eur.

 

2021-04-16

 

Bundanti gamta - budina ir mus. Išvyka prie šaltinio, esančio Etnokosmologijos muziejaus pašonėje, paliko vaikams smagius potyrius. (Žr. nuotraukų galeriją)

 

2021-03-15

 

Pagrindinė mūsų darbo su vaikais sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti naudojami įvairūs žaidimai ir veiklos, o per jas ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, stiprinami jų gabumai. Džiaugiamės, kad vaikai greitai ir noriai įsitraukia į veiklas!!!

(Žr. nuotraukų galeriją)

 

Kad neprailgtų atostogos

2021-02-25

Labai labai norime tikėti, kad vaikams, atostogų metu lankiusiems dienos centrą, praleistas laikas buvo turiningas, kupinas naujų atradimų, patirčių ir pažinčių!!! Ačiū visiems vaikams, su dideliu noru įsitraukusiems į įvairias veiklas!

Esame be galo dėkingi už:

Juoką,
Žaidimus,
Iveiktas užduotis,
Išradingumą,
Atkaklumą,
Draugiškumą,
Malonius kvapus sklindačius iš virtuvės,
Ir…žinoma… GERAS EMOCIJAS!!!

(žr. nuotraukų galeriją)