į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Socialinės paslaugos likusiam be tėvų globos vaikui teikiamos kuriant saugią ir sveiką vaiko ugdimosi ir vystimosi aplinką, formuojant savarankiško gyvenimo įgūdžius, atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene ir organizuojant su švietimu ir ugdymu suderintą pagalbą bei išnaudojant visas galimybes, kad vaikas gyventų šeimoje.

 Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose  teikiama specialioji socialinė paslauga - socialinė globa. Socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę.

 1. Trumpalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugos gavėjas yra vaikas, laikinai likęs be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.

 2. Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų ugdytiniams teikiamos paslaugos:

 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • Apgyvendinimas,
 • Maitinimo organizavimas,
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
 • Transporto organizavimas,
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugos, buitinės paslaugos,
 • Medicininės paslaugos,
 • Sociokultūrinės paslaugos,
 • Darbinių įgūdžių ugdymas,
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Priimant vaikus į Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namus reikalinga pateikti dokumentus, nurodytus Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-24, 23 punkte

     3. Socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms (asmenims).